AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

Aquesta pàgina Web és propietat de VIATGES TOT DESTINS, S.L. amb NIF núm. B64110059, domicili al c/ Sant Domenec, núm. 2, b, esq, Cerdanyola de Vallès, 08290, Barcelona/e Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, amb les dades d’inscripció següents: Tom 38366, Foli 0154, Secció general, Fulla-323665, inscripció 1a. 

Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’e-mail: totdestins@totdestins.com o bé al telèfon: 935948648. Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya i a l’espai que comprèn la Unió Europea, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta Web. L’accés a la nostra pàgina web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la lectura i l’acceptació prèvia integra, expressa i sense reserves del present Avís Legal vigent en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament.

L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb les condicions d’ús, cal abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s’han adquirit els drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al titular.

Condicions d’accés

L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. La finalitat de la mateixa és merament informativa o publicitària. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i les Condicions Generals d’ús, la Política de Cookies i l’Avís Legal.

L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals s’hi pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, us comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l’usuari. Podeu obtenir més informació sobre l’ús que fem de les vostres dades de caràcter personal a la Política de Privadesa del nostre web.

Respectant el que estableix la legislació vigent, TOT DESTINS (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides. Lleis que incorpora aquesta política de privadesa.

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, aquesta respecta les normes següents: El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril del 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). El Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RDLOPD). La Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals:

Adreça: Carrer Sant Domènech, 2, Cerdanyola del Vallès, 08290Telèfon de contacte: 935 94 86 48

Email de contacte: lluis.soler@totdestins.com

Registre de Dades de Caràcter Personal

Les dades personals recollides per TOT DESTINS, mitjançant els formularis estesos a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat del Responsable del tractament, i degudament declarat i inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades que es pot consultar al lloc web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre TOT DESTINS i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest empleni, o per atendre’n una sol·licitud o consulta.

Principis aplicables al tractament de les dades personals.

El tractament de les dades personals de l’Usuari se sotmetrà als principis següents recollits a l’article 5 del RGPD: Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per a les quals es recullen les dades personals. 

Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb fins determinats, explícits i legítims. Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades. Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per als fins del tractament.

Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i la confidencialitat.  

Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable dassegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a TOT DESTINS són únicament dades identificatives. En cap cas, no es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 del RGPD. Base legal per al tractament de les dades personals. La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. TOT DESTINS es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques. L’Usuari tindrà dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-ho. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web. En les ocasions en què l’Usuari hagi de o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se us informarà en cas que l’emplenament d’algun d’ells sigui obligatòria pel fet que aquests siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada. Fins del tractament a què es destinen les dades personals Les dades personals són recollides i gestionades per Lluís Soler amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre el Lloc Web i l’Usuari o el manteniment de la relació manteniment de la relació que s’estableixi als formularis que aquest últim empleni o per atendre una sol·licitud o consulta. Igualment, les dades podran ser utilitzades amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies de l’objecte social de Lluís Soler, així com per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per adequar el Contingut ofert a l’Usuari, així com millorar la qualitat, funcionament i navegació pel Lloc Web. En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre la finalitat o les finalitats específiques del tractament a què es destinaran les dades personals; és a dir, de lús o usos que es donarà a la informació recopilada. Períodes de retenció de les dades personals Les dades personals només seran retingudes durant el temps mínim necessari per als fins del seu tractament i, en tot cas, únicament durant el termini següent: 5 anys, o fins que l’Usuari sol·licite la supressió. En el moment en què s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’usuari sobre el termini durant el qual es conservaran les dades personals o, quan això no sigui possible, els criteris utilitzats per determinar aquest termini. Destinataris de les dades personals Les dades personals de l’Usuari seran compartides amb els següents destinataris o categories de destinataris: Google Analytics amb domicili social a Califòrnia 08190 – EUA En cas que el Responsable del tractament tingui la intenció de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional, en el moment que s’obtinguin les dades personals, s’informarà l’Usuari sobre el tercer país o organització internacional al qual es té la intenció de transferir les dades, així com de lexistència o absència duna decisió d‟adequació de la Comissió. Dades personals de menors d’edat Respectant allò establert als articles 8 del RGPD i 13 del RDLOPD, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per TOT DESTINS. Si es tracta d’un menor de 14 anys, caldrà el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest només es considerarà lícit en la mesura que aquests ho hagin autoritzat. Secret i seguretat de les dades personals TOT DESTINS es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades. No obstant això, pel fet que TOT DESTINS no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulent a les dades personals, el Responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari sense dilació indeguda quan passi una violació de la seguretat de les dades personals que sigui probable que comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 del RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals tota violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les dades esmentades. Les dades personals seran tractades com a confidencials pel Responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i tota persona a qui li faci accessible la informació. Drets derivats del tractament de les dades personals L’Usuari té sobre TOT DESTINS i podrà, per tant, exercir davant del Responsable del tractament els següents drets reconeguts al RGPD: Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si TOT DESTINS està tractant o no les vostres dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que TOT DESTINS hagi realitzat o realitzi, així com, entre una altra, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i els destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.

Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari al fet que es modifiquin les seves dades personals que resultin ser inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes. Dret de supressió («el dret a l’oblit»): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan aquestes ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides o tractats; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament i aquest no tingui una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi cap altre motiu legítim per continuar amb aquest; les dades personals hagin estat tractades il·citament; les dades personals s’han de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte duna oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el Responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, haurà d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals. Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les vostres dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les dades personals; el tractament sigui il·lícit; el Responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’usuari s’hagi oposat al tractament. Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del Responsable del tractament les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable. Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per TOT DESTINS. Dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les vostres dades personals, inclosa la elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari. Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita adreçada al Responsable del tractament amb la referència RGPD-www.totdestins.com, especificant: Nom, cognoms de l’usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, també serà necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que representa l’Usuari, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat. Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a què es vol accedir. Domicili a efectes de notificacions. Data i signatura del sol·licitant. Tot document que acrediti la petició que formula. Aquesta sol·licitud i qualsevol altre document adjunt es podrà enviar a la següent adreça i/o correu electrònic: Adreça postal: Carrer Sant Domènech, 2, Cerdanyola del Vallès, 08290 Correu electrònic: lluis.soler@totdestins.com Enllaços a llocs web de tercers El Lloc Web pot incloure hipervincles o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de TOT DESTINS, i que per tant no són operats per TOT DESTINS. Els titulars d’aquests llocs web disposaran de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, i seran ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les pròpies pràctiques de privadesa. Reclamacions davant de l’autoritat de control En cas que l’Usuari consideri que hi ha un problema o infracció de la normativa vigent en la forma com s’estan tractant les seves dades personals, tindrà dret a la tutela judicial efectiva ia presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat on tingui la residència habitual, el lloc de treball o el lloc de la suposada infracció. En cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

CONTACTA AMB NOSALTRES

New Field

Llegir més sobre el compliment RGPD

Responsable: Tot Destins
Finalitat: Recollida de dades personals per poder atendre la vostra sol·licitud
Legitimació: Consentiment de l’interessat
Destinataris: No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal
Drets: Accedir, rectificar o suprimir les dades, així com altres drets, com s’explica a la informació addicional.

Adreça

C/ Sant Doménec, 2 B.
08290 Cerdanyola del Vallés

Telèfon

93 594 86 48

Informació

© 2022 TOT DESTINS